PRANEŠIMAS Apie parengtas UAB „Unitechna“ atskyrimo sąlygas.

2018 m. balandžio 30  d.

 

Pranešame, kad yra vykdomas UAB „Unitechna“ atskyrimas, įsteigiant naują bendrovę ir šiam bendrovės atskyrimui yra parengtos UAB „Unitechna“ atskyrimo sąlygos. Atskyrimo sąlygas bendrovės vadovas parengė vadovaudamasi bendrovės 2018 m. balandžio 30  d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.

Atskyrimas vykdomas LR akcinių bendrovių įstatymo 71 straipsnio 1 dalyje numatytu būdu, kai bendrovės, kuri tęsia veiklą, dalis atskiriama ir šiai daliai priskirtų turto, teisių bei pareigų pagrindu sukuriama tos pačios teisinės formos nauja bendrovė, o  vadovaujantis LR akcinių bendrovių įstatymo 71 straipsnio 2 dalimi, atskyrimui taikomos LR civilinio kodekso ir LR akcinių bendrovių įstatymo nuostatos, reglamentuojančios reorganizavimą padalijimo būdu.

Po atskyrimo toliau tęsiantis veiklą juridinis asmuo – UAB „Unitechna“, tęsiantis veiklą senu pavadinimu – UAB „Unitechna“, kurios teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, buveinė Jonavos g. 254A, Kaunas, juridinio asmens kodas 134614892, PVM mokėtojo kodas LT346148917. Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę – Juridinių asmenų registras (Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas).

Po atskyrimo savo veiklą pradėsiantis naujas juridinis asmuo – UAB „Acitius“, kurios teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, buveinė Jonavos g. 254A, Kaunas,  juridinio asmens kodas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bus suteiktas juridinių asmenų registre įregistravus atskiriamą bendrovę, PVM mokėtojo kodas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bus suteiktas įregistravus atskiriamą bendrovę Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo registre. Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie atskiriamą bendrovę – Juridinių asmenų registras (Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas).

Po atskyrimo pasibaigiančių juridinių asmenų nėra.

Atskyrimas bus vykdomas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka uždarosios akcinės bendrovės „Unitechna“ visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą dėl atskyrimo, atskyrimo sąlygų patvirtinimo ir kitų susijusių klausimų.

Momentas, nuo kurio dalis UAB „Unitechna“ turto, teisių ir pareigų pereina atskirtai bendrovei  yra UAB „Acitius“  įregistravimo Juridinių asmenų registre diena, pasirašant turto, teisių ir pareigų perdavimo – priėmimo aktus.

Momentas, nuo kurio dalis UAB „Unitechna“ teisių ir pareigų pagal sandorius pereina po atskyrimo sukuriamai bendrovei ir tokie sandoriai įtraukiami į atskiriamos bendrovės buhalterinę apskaitą – atskiriamos UAB „Acitius“ įregistravimo Juridinių asmenų registre ir perdavimo – priėmimo aktų pasirašymo diena.

Su atskyrimo sąlygomis ir kitais Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 65 straipsnio 2 dalyje numatytais dokumentais galima susipažinti UAB „Unitechna“ interneto tinklalapyje www.unitechna.lt arba UAB „Unitechna“ buveinėje, adresu Jonavos g. 254A, Kaunas kiekvieną darbo dieną nuo 9 iki 15 valandos, suderinus apsilankymo laiką iš anksto. Apie paruoštas atskyrimo sąlygas bus paskelbta VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

UAB „Unitechna“ Atskyrimo sąlygų paskelbimo data 2018 m. balandžio  30 d.

Pridedama:  

  1. UAB „Unitechna“ reorganizavimo sąlygos

1    Priedas: 2018 m. balandžio 30 d. visuotinio UAB „Unitechna” akcininkų susirinkimo sprendimas

2    Priedas: UAB „Unitechna” finansinių ataskaitų rinkinys, parengtas 2017 m. gruodžio 31 dienai

3    Priedas: Atskyrime dalyvaujančios bendrovės įstatų redakcijos projektas

4    Priedas: Atskiriamos bendrovės įstatų projektas

5    Priedas: Atskyrimo balansai

5    Priedas: Atskiriamai bendrovei perduodamo turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų sąrašas

 

  1. UAB „Unitechna“ reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaita (parengta auditoriaus)
  2. UAB „Unitechna“ vadovo ataskaita apie numatomą reorganizavimą
  3. 2016 m. finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas
  4. 2016 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys
  5. 2015 m. finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas
  6. 2015 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys

Atsisiųsti dokumentus:

https://cp.sync.com/dl/131a18620#9cw5w2qm-q3cmbcaf-tg6crkuh-gnfeeej8